HMS-KG

 

 

WEMAS Internkontroll tilbyr å påta seg rollen som HMS-KG (HMS-koordinerende for gjennomføring) i mindre byggeprosjekt. Av dette inngår følgende ansvarsområde:

 

Ved prosjektering:

 

  1. å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt
  2. å sørge for utarbeidelsen av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

 

I utførelsesfasen:

 

  1. å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  2. å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  3. å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  4. å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
  5. å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i BHF § 9 gjennomføres
  6. å sørge for at det føres oversiktslister

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no